Sidste NYT fra badeklubben Året Rundt

Brev sendt til Morsø Kommune 1.5.19

05-12-2019
Jette har søgt og fået 100.000 kr til Sauna , koldtvandskar m.m. fra Friluftrådet - se hele brevet herunder :
Badeklubben Året Rundt
Att: Jette Anker-Møller
7900 Nykøbing M

Sagsnummer: 108580

København, den 29. november 2019

Tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv

Som svar på jeres ansøgning vedrørende
Sauna mm ved Østerstrand, Nykøbing Mors
har Friluftsrådets bestyrelse besluttet at yde et
Tilskud til etablering af sauna og koldtvandskar, der understøtter, at frivillige og foreninger kan
afvikle friluftsaktiviteter for psykisk sårbare, handicappede, ældre m.fl. Projektet sker i samarbejde
med Morsø Kommune og lokale foreninger.
Tilskuddet er på 100.000 kr. ud af et samlet budget på 265.000 kr.
Det er en betingelse for bevillingen, at andre foreninger samt grupper med sundhedsmæssige udfordringer
får adgang til saunafaciliteterne uden at være medlem af ro- eller badeklubben.
Efter første år indsendes en evaluering af projektets forløb og resultater, herunder antal brugere fra de
specifikke målgrupper. Udbetaling af tilskud kan ske, før evalueringen er færdig.
Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet:
Frivilligkoordinator i Morsø Kommune, Centerleder for kommunens bosteder, dagcentre og sundhedscenter
samt Limfjordens Idrætsforening for psykisk sårbare, Ældresagen, Danske Handicaporganisationer m.fl. vil
benytte faciliteterne til aktiviteter for deres medlemmer/brugere.
Der etableres en styregruppe bestående af medlemmer fra Badeklubben og Roklubben samt
repræsentanter for foreninger og kommune.
Der oprettes et frivilligt saunakorps, som skal sørge for det praktiske vedrørende driften samt for støtte og
hjælp til brugerne.
Hvad skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales?
- Udgifter skal være afholdt som beskrevet i det budget, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen.
- Projektet skal gennemføres som beskrevet i den indsendte projektbeskrivelse.
Såfremt projektet ikke kan gennemføres i overensstemmelse med budget og projektbeskrivelse, skal det
meddeles Friluftsrådets Tilskudsadministration hurtigst muligt.
Væsentlige afvigelser fra budget eller projektbeskrivelse vil medføre at tilskuddet reduceres eller bortfalder.
Scandiagade 13 · DK-2450 København SV
Tel +45 33 79 00 79 (10-15/10-14)
tips@friluftsraadet.dk · www.friluftsraadet.dk
Hvilken dokumentation skal indsendes, og hvornår udbetales tilskuddet?
Udbetaling af tilskuddet kan finde sted, når projektet er afsluttet, og samtlige udgifter er afholdt. I løbet af
tilsagnsperioden har I mulighed for at anmode om en delvis udbetaling på baggrund af dokumentation for
afholdte udgifter i form af et underskrevet delregnskab og kort redegørelse for de afsluttede dele af
projektet.
Tilskuddet skal hæves inden for tre år fra dags dato.
Når projektet er afsluttet, og alle udgifter er afholdt, skal I dokumentere følgende:
- Et projektregnskab opstillet som det indsendte budget og i den skabelon, der findes på
www.friluftsraadet.dk/tilskud/projektregnskab. Regnskabet skal påtegnes i overensstemmelse med
den vedlagte instruks.
Friluftsrådets revisor foretager stikprøvevist kontrol blandt alle udbetalte projekttilskud, og I vil derfor
kunne blive kontaktet i forbindelse med ekstern bekræftelse af tilskudsforhold. I bedes derfor opbevare
regnskabsmaterialet i henhold til bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet
vedrører.
- Fotos af det færdige projekt. Friluftsrådet kan frit anvende disse fotos.
- Fortæl andre, at projektet er støttet med udlodningsmidler til friluftsliv via en nyhed på jeres hjemmeside
eller et opslag på Facebook. Logo hentes på www.friluftsraadet.dk/tilskud/logo.
- Evaluering af projektets forløb og resultater. Eventuelle særlige krav til evalueringens indhold vil fremgå
af bevillingsteksten ovenfor, og kan eventuelt afklares yderligere i dialog med Tilskudsadministrationen.
- Oplysning om bankkonto (registrerings- og kontonummer samt kontohaverens navn) hvortil pengene kan
overføres.
Ovennævnte dokumentation indsendes ved at logge på www.fr-tips.dk med sagsnummer og e-mail.
Friluftsrådets Tilskudsadministration vil sørge for udbetaling af tilskuddet snarest derefter. I vil få tilsendt
et sponsorskilt, som bedes placeret et synligt sted på den støttede facilitet.
Ved henvendelse om sagen oplys venligst sagsnummer 108580.
Formidling af projektet
Fortæl gerne de lokale medier, at I har fået støtte til dette projekt. I kan finde gode råd til
pressemeddelelser og hente en skabelon på www.friluftsraadet.dk/tilskud/presse
Det er Friluftsrådets bestyrelse, der har det endelige ansvar for fordelingen af Udlodningsmidler til
Friluftsliv. Afgørelser vedrørende konkrete ansøgninger kan påklages til Friluftsrådets bestyrelse.
Klager over Friluftsrådets overordnede forvaltning af puljen kan ske til Miljøstyrelsen, der har
tilsynsforpligtigelse med puljen.
Vi ønsker jer held og lykke med gennemførelsen af projektet.

Med venlig hilsen
Flemming Larsen
Formand for bevillingskomitéen
01-05-2019
Nykøbing Mors, 1. maj 2019

Til Morsø Kommune
Att. Meiner Nørgaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget
Ansgar Nygaard, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
Ellen Philipsen Dahl, formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Arne Kirk, direktør for Teknik og Miljø

Vedr. Badeklubben Året Rundt ved Østerstrand

Kære kommunalpolitikere og direktør for Teknik og Miljø

Vi henvender os til jer i forbindelse med Kommunens planer om etablering af et Søsportscenter og udvikling af området ved Østerstrand. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på vores ønsker og behov.

Vi er en frivillig forening oprettet 11.1.2011 og godkendt under Folkeoplysningsloven af Morsø Kommune. Vi har p.t. 51 medlemmer, ca. halvdelen vinter-/helårsbadere og halvdelen sommerbadere i Nykøbing, på Nordmors og i Glyngøre. Som medlemmer af Roklubben har vinterbaderne adgang til Roklubbens faciliteter (bad, køkken og opholdsstue samt motionsrum), mens sommerbaderne benytter to små baderum på Vandrehjemmet.

Da Roklubben har bestemt at flytte til Søsportscentret når det bliver færdigt (efter planen i 2021), forudser vi, at vi kommer til at mangle et sted at holde til, få et varmt bad og mødes i et socialt fællesskab. Roklubbens lokaler er jo næppe bevaringsværdige.

Badeklubbens generelle holdning er, at vi gerne vil fortsætte med at bade fra Østerstrand. Som en af Blå Flag-strandene i Danmark er det utvivlsomt den bedste badestrand i Nykøbing, hvorimod Klosterfjordens vandkvalitet og beskaffenhed er tvivlsom. Vi har dog samtidig en repræsentant i Søsportscentrets brugergruppe, da det ene ikke udelukker det andet. Måske vil vi på anden vis få glæde af det nye center. Vi har et par gange med succes lånt Ungdomsskolens transportable sauna og ser muligheder i at dele fælles faciliteter med campingpladsen og/eller Vandrehjemmet.

Det vi ønsker at gøre opmærksom på med denne skrivelse, er vores behov for et klubhus med gode faciliteter (omklædningsrum, brusere og toiletter til omkring 25 daglige brugere m/k) samt mulighed for socialt samvær. Med den stigende interesse for vinterbadning og friluftsliv kan man med tiden forvente flere brugere.

Vores ønske er tillige at skabe en generel forskønnelse og renovering af Østerstrand til gavn for morsingboer, badere og turister. F.eks. er adgangen til stranden kun mulig ved badebroerne pga de mange store sten, der er lagt som kystsikring. Toiletforholdene er mangelfulde, og der savnes en udendørs bruser samt lys til badere, der bader tidligt inden arbejde om vinteren.

Vi opfordrer hermed til dialog om fremtiden. Badeklubben Året Rundt deltager gerne i samarbejde med Morsø Kommune om at formulere planer for udviklingen af Østerstrand.

Med venlig hilsen
Badeklubben Året Rundt

Jette Anker-Møller, formand
Mogens Bloch, sekretær
Finn Skanning, kasserer
Margit Bennedsgaard, bestyrelsesmedlem
Anny Frantzen, bestyrelsesmedlem

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

margit Hovmøller | Svar 05.12.2019 13.26

100.000 kr fra Friluftsrådet bevilget til sauna m.m. - se under "sidste NYT"

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.01 | 23:50

Program for 2020 er opdateret

...
05.12 | 13:26

100.000 kr fra Friluftsrådet bevilget til sauna m.m. - se under "sidste NYT"

...
22.02 | 16:14

Savner et sted med Kontakt til ansvarlig for hjemmesiden.Vil bede om at få ændret navn på formand under Indmeldelse.

...
05.02 | 20:38

Gestresste und Sportler haben erhöhten Eisenbedarf:

Je nach Stressfaktor kann ein erhöhter Eisenbedarf im Sport vorallem normal sein und sollte behandelt werde

...
Du kan lide denne side