Generalforsamling 8.2.2020

GF 2020, referat og formandens beretning

Referat af Generalforsamling i Badeklubben Året Rundt

Lørdag d. 8.2.2020 i Roklubben

 1.   Valg af ordstyrer

Ejner Lysdal foreslås. Han accepterer og konstaterer, at GF er lovligt indvarslet (3 uger).

 2.   Valg af stemmetællere

Hanne og Gunhild melder sig. Der kom dog ingen afstemninger.

 3.   Formandens beretning ved Jette Anker-Møller

Beretningen godkendes med applaus (vedhæftes).

 4.   Regnskabsaflæggelse v. Finn Skanning

Regnskabet fremlægges og godkendes (regnskabsark vedhæftes).

Vi er nu 51 medlemmer i badeklubben, og der er stigende overskud gennem de sidste 4 år.

 5.   Fastsættelse af kontingent

Det nuværende beløb på 100 kr. (Morsø Kommunes minimumsbeløb) fastholdes.

 6.   Indkomne forslag: nedsættelse af arbejdsgruppe til sauna. Revidering af Vedtægter §3 stk 2 om valg i lige og ulige år 

Gunhild melder sig til arbejdsgruppen. Den vil være åben for andre interesserede der vil bistå med fundraising.

Der var umiddelbart enighed om at nye medlemmer i bestyrelsen ikke vælges til bestemte poster (formand, kasserer), da dette sker ved konstitueringen. Det aftales at sætte denne vedtægtsændring på næste ordinære GF efter gældende regler.                        

 7.   Valg af bestyrelse - 3 medlemmer er på valg

Medlem Margit Bennedsgaard - ønsker ikke genvalg

Formand Jette Anker-Møller - villig til genvalg

Kasserer Finn Skanning - villig til genvalg

Siddende: Anny Frantzen, Mogens Bloch

Suppleant: Elinor Brusgaard (fortsætter)

Som nyt medlem har Gerda Buhl tilbudt at træde ind efter Margit B. Gerda vælges in absentia. De øvrige medlemmer og suppleanten genvælges/ fortsætter alle med applaus.

Margit B. takkes for sin indsats i Bestyrelsen med blomster og applaus.

 8.   Valg af revisor

Ruth Nielsen fortsætter

I stedet for Gerda Buhl træder Jonna Sejerø til.

9.   Program for 2020, herunder fordeling af arrangementer og aktiviteter

Årets folder gennemgås. Datoer for programmet fastsættes, og ansvarlige for arrangementerne fordeles. Yderligere debat om programmet henvises af ordstyreren til efter GF.

 10.    Eventuelt: Ingen emner

Efter den formelle afslutning på GF fortsætter snakken, og der skåles om bordet. Sommerbaderne tilbyder at stå for sidste-fredag-i-måneden ved udgangen af februar, 28.02.20

 Referent: Mogens Bloch

 

Formandens beretning for 2019, Badeklubben Året Rundt v. Jette Anker-Møller:

2019 har været et meget aktivt år, især fordi vi har engageret os i debatten om fremtiden for Ørodde og gjort vores ønsker gældende om fortsat at bade her fra Østerstrand. Vi har haft 4 bestyrelsesmøder og ca. 10 arrangementer plus Vinterbaderfestival i Skagen og Nytårsbesøg i Sundsøre. Som et konkret resultat af årets arbejde har vi fået bevilget et tilskud på 100.000 kr fra Friluftsrådet til en sauna mm ved Østerstrand. Vi har p.t. en ansøgning ved kommunen om en trappe ned ad skrænten her ud for Roklubben hvor vi bader fra.

Efter bestyrelsen havde konstitueret sig med Anny som nyt medlem, tog vi fat på at give klubben et serviceeftersyn og en opdatering mht hvor og hvordan den bliver omtalt og brugt på vores hjemmeside, på Facebook og hos kommunen. Der var to betegnelser: ‘klub’ og ‘forening’. Vi konstaterede at vi er oprettet som ‘Badeklubben Året Rundt’ (det står i vedtægterne), men på nettet kan vi også findes som ‘Badeforeningen Året Rundt’. På Morsø Kommunes hjemmeside er vi på Foreningsportalen som ‘Badeklubben’, og sådan vil det også fortsat være.

Som bekendt er der kommet nye regler for brugen af persondata i foreninger. Man må ikke videregive fortrolige oplysninger om medlemmerne på e-mails som en 3.part kan se. Mailinglisten skal derfor sendes som bcc (blind copy). Finn har udarbejdet en politik for Året Rundt. Han reviderer jævnligt listen med telefonnumre og mailadresser og vil gerne vide hvis der er ændringer. Enkelte medlemmer har ingen mail og må sige til hvis de savner orientering. Medlemstallet er gået lidt tilbage og lidt frem, men ligger omkring 50.

Margit Hovmøller bestyrer vores hjemmeside, og det er vi glade for. Den bliver besøgt af mange, bl.a. studerende der skriver opgave om vinterbadning, og DR der ville lave en live-optagelse til P4 (tidspunktet passede bare ikke), så der er stigende interesse for vinterbadning. Der opstår flere badegrupper rundt omkring på øen. Vi håber at få navne på kontaktpersoner, så vil Margit lægge oplysningerne på hjemmesiden. Margit skal også have stor tak for at stille op med dykkerudstyr og rense trapper på vores badebro for rur og alger!

Margit Bennedsgaard administrerer Facebook-gruppen. Efter nogen debat vedtog vi at den skal være åben, dvs. den kan læses af alle, men kun medlemmer kan lægge billeder og indlæg ind, og nøgenbilleder sorteres fra. Vi håber Margit fortsætter som administrator selvom hun har valgt at stoppe i bestyrelsen.

Det næste er et varmt emne som jeg nævnte i indledningen: vores ønsker til Østerstrand. Anledningen var kommunens planer om etablering af et Søsportscenter og udvikling af Ørodde-området. Det betød at Roklubben skulle flytte, og vi måske blev hjemløse. Derfor havde vi behov for at markere vores holdning. Mogens er valgt som repræsentant i en brugergruppe om Søsportscentret og deltog i en heldagstur 12/4 for at se hvordan man gør andre steder.

Anny har været en ildsjæl i kampen for Østerstrand og lavede et oplæg til en skrivelse til Morsø Kommune som blev sendt rundt til medlemmerne for at alle kunne blive hørt. Der kom opbakning til ideen og forslag til hvordan vi skulle præsentere den. Anny, Mogens og jeg udarbejdede den endelige tekst som blev sendt d. 1-5 til Morsø Kommune/ Teknik og Miljø, politikerne i udvalget og Ellen Philipsen Dahl som har vist stor interesse for sagen. Borgmesteren og kommunaldirektøren fik den også tilsendt. Den kan ses på hjemmesiden, og kopier kan fås om nogen ønsker det.

Kort efter indkaldte kommunen til det første borgermøde om Udviklingsplan 2030. Planen blev præsenteret som FÆLLES OM MORS d. 6-5 på Musikværket. Anny og jeg deltog sammen med Eva Danielsen. Det var overvejende politikere man kunne tale med, og vi fik tilsagn fra Mejner Nørgaard om at blive indkaldt når Østerstrand kom på dagsordenen. Det er et løfte vi vil huske!

Vi blev også indkaldt til et møde d. 21-5 med projektlederen for Søsportscentret og hørt om vores ønsker. Vi fastholdt Østerstrand som vores foretrukne sted og nævnte at man også kunne placere en sauna dér, en idé har vi arbejdet videre med.

På Borgermessen d. 20-6 gjorde vi vores indflydelse gældende over for kommunens ansatte i Teknik og Miljø. Vi mødte stor interesse og velvilje, og da vi fortalte at vi manglede en trappe til badebroen som blev ødelagt af stormen i 2017, lovede formanden Niels Pedersen at se på sagen, og næste morgen meddelte Jesper Sørensen (broansvarlig) at pengene til en ny trappe var bevilget! Sådan kunne der altså ske noget i en fart! Alt i alt fik vi sat ‘Året Rundt’ på landkortet og markeret vores ønsker og behov hos både politikere og kommunalt ansatte. Nu er planen FÆLLES OM MORS vedtaget, men fremtiden er stadig usikker, og der har været megen debat og polemik om udviklingsområdet Ørodde.

Idéen om en sauna fik luft under vingerne da vi blev opmærksom på et projekt under Friluftsrådet omtalt i Ugeavisen d. 11-9. Friluftsrådet efterlyste lokale projekter der ‘fremmer sundhed og livskvalitet gennem friluftsaktiviteter og naturoplevelser’. Der kunne søges om tilskud  på op til 100.000 kr. Vi besluttede at søge, og jeg gik i gang med arbejdet. Målgruppen skulle omfatte personer med sundhedsmæssige udfordringer, psykisk sårbare, handicappede, ældre m.fl.,så jeg kontaktede en række lokale foreninger og fik en god sparringspartner i frivillighedskoordinator Charlotte Kristensen på Frivilligcentret. Hun ser spændende perspektiver i at få folk op fra kaffebordene engang imellem og opleve fællesskabet omkring et saunamiljø, få et boost til selvtilliden, mærke kroppen og øge livskvaliteten. Sammen fik vi også kommunen med på ideen og har nu en god samarbejdspartner i Ann-Sophie Øberg i Teknik og Miljø. Friluftsrådet vurderede at vi havde fortjent et tilskud, så de bevilgede os 100.000 kr. Det er en rigtig god begyndelse!

Nu kommer vi til årets aktiviteter! Ved første fuldmånebadning i marts fik vi lov at låne Ungdomsskolens mobile sauna. John Landbo stillede ‘tønden’ op, og vi fyrede op i ovnen, så vi kunne nyde varmen ind imellem de kolde bade. Det var meget stemningsfuldt, og bagefter fik vi karrysuppe. Gunhild blev så begejstret for konceptet ‘Sauna og suppe’ at hun tilbød at lave gullasch hvis vi ville gentage det. Så det gjorde vi en eftermiddag hvor de unge roere også prøvede saunaen og gik i vandet - fint at se! Vi fandt også ud af at vi har en erfaren saunabruger i klubben med finske rødder - Elisabeth, som kunne fortælle om sine oplevelser!

Ved broindvielsen 1-6 havde vi besøg af Sundsøre-baderne. Deres festlige leder Jørgen holdt en underholdende takketale, og ved årsskiftet inviterede de os til sauna og bad med rundstykker og ‘Morgenfrydsdram’ efter en lille Nytårsandagt der sluttede ved vandet. Vi nød den smukke solopgang over sundet!

Vi har haft tre arrangementer rundt på øen ved Søbugten, Skibsted og i Glyngøre. Det er en sand fornøjelse at komme på besøg hos jer - altid vidunderlig forplejning. En kæmpe tak til arrangørerne! Traditionen tro har vi haft fuldmånebadning i november og nissebadning i december samt sidste-fredag-i-måneden kaffe med sommerbaderne. Tak for dejlig servering! Roklubben inviterede os med til deres julearrangement med spisning, pakkespil og æbleskiver - masser af hjemmelavet mad og fantasifulde gaver. Tak for godt samarbejde i årets løb!

Skagen Vinterbaderfestival var en lun oplevelse i år med pænt høje temperaturer og solskin på vandreturen fra Kystmuseet ind til Skagens Museum. God afvikling af festen i Fritids- og Kulturhuset. Vi hyggede os i det gule Skagenshus vi havde lejet, og de to nye deltagere, Gerda og Gunhild, var også godt tilfredse. Isbryderne er erfarne arrangører, måske vil de besøge os her på Mors!

Til Bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for tålmodighed med alt hvad I har skullet tage stilling til i årets løb. En særlig tak til Anny for hendes indsats med at holde os opdateret om sidste nyt vedr. Ørodde og for altid at være villig til at lytte og give et nap med.

Tak til Margit for to års tjeneste i bestyrelsen. Vi ved du har mange andre jern i ilden, men håber at vi fortsat kan trække på din evne til planlægning når der skal aftales og tilmeldes, lejes sommerhus, dækkes bord, laves te og kaffe osv.

Til sidst tak til alle fremmødte i dag for jeres opmærksomhed! 

8/2 2020, Jette Anker-Møller

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.10 | 20:41

KIG efter vores nye sauna - som torsdag d. 29.10 midlertidig lander på Campingpladsen v. Østerstrand

...
15.08 | 11:08

Tak for en rigtig hyggelig morgen ved Søbugten.
Tak for lækkert morgenbord, fællessang og hyggesnak.
Hilsen og god weekend
Karin

...
14.03 | 17:55

ROKLUBBEN v- Østerstrand er LUKKET indtil videre - grundet CORONA situationen

...
04.01 | 23:50

Program for 2020 er opdateret

...
Du kan lide denne side