Vedtægter

Vedtægter for Badeklubben “Året Rundt”

Stiftet 11.1.11

§1.            Navn

Badeklubben ”Året Rundt”

                 Klubbens tilholdsted er Limfjorden

                 Klubbens hjemsted er Morsø Kommune

§ 2.           Formål

                 Klubbens formål er at dyrke udendørsbadning året rundt.

Udgangspunktet er :

 • At udbrede kendskabet til udendørsbadning året rundt.
 • At opleve nærværet med naturen i al slags vejr.

§ 3.           Ledelse  

 1. Den daglige ledelse og klubbens øvrige interesser varetages af en bestyrelse på fem medlemmer.

2) Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen.

Der vælges på skift i lige og ulige år henholdsvis tre og to medlemmer plus en suppleant. Posterne fordeles på et konstituerende møde i den nye bestyrelse kort efter generalforsamlingen.

3)  Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne skønner behov herfor. Ønsket fremsættes overfor formanden med angivelse af emne(r) der ønskes drøftet. Formanden indkalder herefter bestyrelsen.

Alle bestyrelsesafgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

4) Klubben tegnes ved formanden og et bestyrelsesmedlem.

5) Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden.

6) Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser der påhviler foreningen.                                   

§ 4.           Regnskab               

 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsliste.
 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 5. Revisorerne vælges for to år ad gangen, dog således, at revisorerne skiftevis vælges i lige og ulige år.
 6. Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

§ 5            Medlemmer            

 1. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.           Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden, med virkning fra udgangen af kalenderåret.
 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår.
 5. Det årlige kontingent forfalder pr. 31.december og dækker efterfølgende kalenderår.
 6. Stemme- og taleret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt kontingent.
 7. Et medlem, der ved sin optræden, eller på anden måde viser sig uværdig til at være medlem af klubben, eller skader dens omdømme, kan efter bestyrelsens enstemmige beslutning ekskluderes.

§ 6.           Generalforsamlingen             

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev /mail til medlemmerne.
 3. Møde -og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af 2 medlemmer og 1 supl.  i ulige år og valg af 3 medlemmer i lige år.
 • Valg af 2 revisorer
 • Evt.
 1. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
 2. Generalforsamlingen skal ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 3. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved et simpelt flertal  (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
 4. Skriftlig stemmeafgivning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
 5. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpel flertal/pointmetoden/prioriteringsmetoden.

§ 7.           Ekstaordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3  af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden.
 2. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 8.           Vedtægtsændringer

 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.

§ 9.           Opløsning af klubben                                               

1) Ved eventuel opløsning af klubben indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst fire ugers varsel.

2) Mindst 2/3 af alle medlemmer skal stemme for opløsning.

3) Er der ikke mødt 2/3, skal der tidligst tre måneder eller senest seks måneder efter indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling.

4) På denne skal mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemme for opløsning.

5) Ved opløsning af klubben, skal eventuel formue anvendes til andet folkeoplysende foreningsarbejde. Den sidste generalforsamling tager beslutning herom.

Senest revideret 31/5 2021